Eğitimde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Yararları Nelerdir?Gezi Metodu:

Bilişsel, duyuşsal  ve devinişsel alanla  ilgili hedef  davranışları kazandırmada  kullanılan bir  tekniktir. Bu teknikte, aşağıdaki maddelere uyulabilir:

 1. Kazandırılacak Hedef Davranışlar Öğrencilerce Birlikte Saptanmalıdır.
 2. Gezi Yapılacak Kurum Belirlenmelidir.
 3. Bu Kurumdan İzin Alınmalı, Gezinin Amacı, Yapılacağı Zaman, Sorulacak Sorular Kurum Yetkilileri ve Öğrencilerce Birlikte Saptanmalıdır.
 4. Öğrencilerle Birlikte Gezinin Planı Hazırlanmalıdır.Bu Planda, Gezinin Yapılacağı Tarih, Hangi Vasıtayla Yapılacağı, Kimlerle Görüşüleceği, Gezi Masraflarının Nasıl Karşılanacağı, Hangi Soruların Sorulacağı, Kimlerin Filmi Fotoğrafı Çekileceği, Yeme, Geri Dönme Zamanları vb. Yer Almalıdır.
 5. Plan; Tüm Öğrencilere, Okul Müdürüne ve Gezi Yapılacak Kuruma Önceden Sunulmalı ve Onlardan Onay Alınmalıdır.
 6. Plana Göre Gezi Yapılmalıdır.
 7. Gezi Sonu, Sınıfta Yapılan Etkinlikler Tartışılmalı ve Bir Sonuca varılmalı; Bu Sonuçlar Okul Müdürüne ve Gezi Yapılan Kuruma Rapor Halinde Sunulmalıdır.
 8. Gezi yapılırken öğretmen kurallardan taviz vermemeli; planda esnek davranabilmelidir. Çıkan fırsatları değerlendirmeli; fakat gezinin hedef davranışları dışına çıkmasına izin vermemelidir.


Gözlem Metodu:

Sistematik olarak doğal ya da toplumsal  olguları  inceleme;  verileri  kaydedip bir yargıya  varma süreci olarak betimlenebilir. Burada öğrencinin bu sürece  bilinçlice katılması, yani gözlemi, kurallara  uygun olarak yapması gerekmektedir. Bu teknikte öğrenciye kazandırılacak davranışlar en az uygulama düzeyinde  olmalıdır. Öğrenci,      hem gözlem yapacağı olgunun, hemde gözlemin bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. Bu teknik kullanılırken şunlara uyulabilir:

 1. Gözlem Yapılacak Doğal ya da Toplumsal Olgu Belirlenmeli ve Sınırlandırılmalıdır.
 2. Gözlem Yapılacak Zaman Saptanmalıdır. Olgunun Ne Zaman, Hangi Sıklıkla ve Kimlerce Gözleneceği Belirlenmelidir.
 3. Gözlem Sonuçlarının Hangi Ölçme Aracıyla Toplanacağı Saptanmalı ve Bu Araçlar Hazırlanmalıdır.
 4. Belirlenen Zaman ve Sıklıkta Gözlem, Ölçme Araçlarıyla İlgili Kişilerce Yapılmalı ve Gözlem Sonuçları Not Edilmelidir.
 5. Belirlenen Amaca Ulaşana kadar, Gözlemin Kurallara Uygun Olarak Yapılmasına Devam Edilmelidir.
 6. Değişik Kişilerce, Belirlenen Zamanlarda Yapılan Gözlem Sonuçları Karşılaştırılıp Bir Sonuca Varılmalıdır.
 7. Gözlem, Rapor Edilmeli; Sınıfa Sunulmalı ve Tartışılmalıdır. Tartışma Sonuçlarına Göre Gerekiyorsa İşlemler Yinelenmeli Yanlışlar Düzeltilmeli, Eksikler Tamamlanmalıdır.

Gözlem, bir kişi tarafından yapılacağı gibi, aynı olgu birden fazla kişi tarafından da gözlenebilir. Birden fazla kişinin aynı olguyu sistematik olarak incelemeleri, ölçme araçlarını kullanıp bulguları karşılaştırarak bir sonuca varmaları daha tutarlı bir etkinliktir.Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir